Sprawozdanie merytoryczne z

działalności stowarzyszenia

za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2013 roku

 

 

 

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”

Adres siedziby: 82-200 Malbork, ul. Stanisława Hadyny 18

Kontakt: tel./faks. (055) 272 36 55, www.sp3.malbork.edu.pl

 

 

 

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” powstało 1września 2008 roku.

29 stycznia 2009 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000321956.

Od 29 kwietnia 2009 roku stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego.

 

Skład Zarządu w 2013 roku

 

Prezes: Alicja Chlebowicz

Wiceprezes: Grażyna Nadolska

Członkowie zarządu: Janusz Gwiazdowski

Renata Markowska

Wanda Tomczak

 

Komisja Rewizyjna:

 

Bogusława Rak

Katarzyna Pietruszyńska

Włodzimierz Tomczyński

 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach oraz własnego Statutu. Jest organizacją pożytku publicznego
z osobowością prawną, typu „non profit”.

 

 

Przedmiot działalności Stowarzyszenia „Nasz Wielbark”:

 

 1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 • organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych

 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, na rzecz ochrony środowiska

 • organizowanie imprez charytatywnych na cele Stowarzyszenia

 • organizowanie akcji i działań o charakterze dobroczynnym

 • działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza

 • współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, zakładami pracy, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi na rzecz środowiska

 • organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji dla społeczeństwa

 • zbieranie funduszy na zadania statutowe

 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego:

 • działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza

 • organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji

 

 

Przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Nasz Wielbark” w 2013 roku:

 

 1. Współorganizacja i dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie w dniach 6 – 11.03.2013

 2. Współorganizacja festynu szkolnego SP 3 – 8 czerwca 2013

 3. Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw im. Z. Bukalskiego – czerwiec 2013

 4. Współpraca z MCKiE w celu napisania wniosku na aktywizację seniorów – lipiec 2013

 5. Powołanie i działalność Dzielnicowego Klubu Seniora – wrzesień 2013:

 • organizacja zajęć komputerowych w SP 3 przy pomocy uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku

 • organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych

 1. Współorganizacja imprezy rekreacyjno – sportowej „Na sportowo w dzielnicy Wielbark” – 19.10.2013

 2. Współfinansowanie siatek do bramek na boisku sportowym przy placu im.
  Z. Bukalskiego – listopad 2013

 3. Współorganizacja Turnieju Mikołajkowego dla wnuków z dziadkami – 5 grudnia 2013

 4. Współorganizacja zbiórki żywności dla rodzin potrzebujących z Malborka i dzieci
  z Ukrainy – 6 grudnia 2013

 5. Rozpatrywanie wniosków rodziców niepełnosprawnych i przekazanie kwoty pieniężnej na turnusy i sprzęt rehabilitacyjny – na bieżąco

 6. Udostępnienie konta stowarzyszenia i przekazanie chorym dzieciom wpłat z 1 % podatku

 

 

 

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości oraz zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu Skarbowego.

 

 

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” pozyskało fundusze na wykonanie boiska sztucznego
w ramach MPPL. Dwukrotnie zdobyło środki ze Starostwa Powiatowego w Malborku na przywrócenie terenów zielonych na placu im. Z. Bukalskiego W roku 2012 stowarzyszenie
pozyskało środki z Urzędu Miasta Malborka na realizację projektu: Malborski Festiwal Dzielnic: Euro 2012 oraz środki ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania publicznego w ramach wymiany zagranicznej – pobyt dzieci ukraińskich w Malborku oraz ich udział
w festynie środowiskowym. Natomiast w roku 2014 na realizację projektów: Na sportowo, zdrowo, wielopokoleniowo oraz Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 3
w Malborku.

   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"