Sprawozdanie merytoryczne

z działalności stowarzyszenia 

 za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2014 roku

 
 
Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” 
Adres siedziby: 82-200 Malbork, ul. Stanisława Hadyny 18 
Kontakt: tel./faks. (055) 272 36 55, www.sp3.malbork.edu.pl
 
 
Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” powstało 1września 2008 roku. 
29 stycznia 2009 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000321956.
Od 29 kwietnia 2009 roku stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego.
 
Skład Zarządu w 2014 roku
 
Prezes:                                  Alicja Chlebowicz
Wiceprezes:                        Grażyna Nadolska
Członkowie zarządu:      Janusz Gwiazdowski
                                                Renata Markowska
                                                Wanda Tomczak
 
Komisja Rewizyjna:
                              
                                                Bogusława Rak
                                                Katarzyna Pietruszyńska
                                                Włodzimierz  Tomczyński
 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach oraz własnego Statutu.  Jest organizacją pożytku publicznego 
z osobowością prawną, typu „non profit”.
 
 
Przedmiot działalności Stowarzyszenia „Nasz Wielbark”:
 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
organizowanie imprez  o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, na rzecz ochrony środowiska
organizowanie imprez charytatywnych na cele Stowarzyszenia
organizowanie akcji i działań o charakterze dobroczynnym
działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza
współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, zakładami pracy, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi na rzecz środowiska
organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji dla społeczeństwa
zbieranie funduszy na zadania statutowe
Działalność odpłatna pożytku publicznego:
działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza
organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji
 
 
Przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Nasz Wielbark” w 2014 roku:
 
Współorganizacja Turnieju Hokeja na Lodzie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy: styczeń 2014
Dofinansowanie wyjazdu uczniów z UKS Bombek na Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie w Nordhorn: luty 2014
Nawiązanie współpracy z hokejowym klubem sportowym w Nordhorn: luty 2014
Współorganizacja festynu rekreacyjno – sportowego „Na sportowo, zdrowo, wielopokoleniowo” dla mieszkańców dzielnicy Wielbark w Malborku SP 3: maj 2014 
Remont boiska na placu Z. Bukalskiego ze środków pozyskanych w ramach MPPL:  czerwiec – listopad 2014
Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku: lipiec 2014 
Organizacja zajęć plastycznych dla seniorów dzielnicy Wielbark: październik – grudzień 2014
Realizacja projektu w ramach Akumulatora Społecznego „Ekolodzy działają – zieloną klasę urządzają”: październik – grudzień 2014
Zakup i przekazanie świątecznych  paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin 
z dzielnicy Wielbark:  grudzień 2014
Zakup i przekazanie Szkole Podstawowej nr  3 w Malborku tablicy interaktywnej: październik 2014
Organizacja Dzielnicowego Turnieju Piłki Nożnej – październik 2014
Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju na Rolkach – wrzesień 2014
Pozyskanie środków i realizacja projektu „Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku – szkołą bezpieczną” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”: listopad – grudzień 2014
Rozpatrywanie wniosków rodziców niepełnosprawnych i przekazanie kwoty pieniężnej na turnusy i sprzęt rehabilitacyjny – na bieżąco
Udostępnienie konta stowarzyszenia i przekazanie chorym dzieciom wpłat z 1 % podatku
 
Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości oraz zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu Skarbowego.
 
 
 
   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"