NASZ STATUT

 

Rozdział 1

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Nasz Wielbark", posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Malbork.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym zakresie działania.

§ 4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; jest organizacją o charakterze
„non profit".

Rozdział 2

§ 5

Celami działania Stowarzyszenia są:
1) Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2) Działalność na rzecz rozwoju oświaty, kultury, sportu, ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
3) Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
4) Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce wśród dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin;
5) Propagowanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie społeczeństwa obywatelskiego.
6) Wspieranie rozwoju oraz indywidualnych talentów dzieci i młodzieży.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
działalność nieodpłatną:
1) Organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;
2) Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, na rzecz ochrony środowiska
3) Organizowanie imprez charytatywnych na cele Stowarzyszenia
4) Organizowanie akcji i działań o charakterze dobroczynnym
5) Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
6) Współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, zakładami pracy, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi
na rzecz.
7) Organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji dla społeczeństwa.
8) Zbieranie funduszy na zadania statutowe,

oraz działalność odpłatną:
1) Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą.
2) Organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji.

§ 7

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia:
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) honorowych
3) wspierających

§ 9
Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

§ 10
Członkami zwyczajnymi mogą zostać wszystkie osoby, które w jakiejkolwiek formie chcą wspomagać Stowarzyszenia.

§ 11
Osoby nie mające zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 12

Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich deklaracji.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia
3) uczestniczyć w szkoleniach Stowarzyszeniach.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) płacić składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał władz Stowarzyszenia,
3) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowstwo zwyczajne ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) likwidację Stowarzyszenia,
3) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach członków,
4) z powodu śmierci członka.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiekolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.

§ 17
1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządy Stowarzyszenia w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
4. Członkowstwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenia się lub pozbawienie uchwałą Zarządu, a w przypadku osoby fizycznej, również z powodu śmierci członka.

§ 18

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek, może płacić dobrowolne składki.
4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację, pozbawienie uchwałą Walnego zebranie lub z powodu śmierci członka.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebrania Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Kadencja władz trwa 3 lata.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
1. W I terminie – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2. w II terminie- zwykłą większością głosów.
3. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków- w jego skład wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
2. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 50 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów. Tryb wyborów delegatów określi ordynacja wyborcza uchwalona przez walne zebranie członków.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnianie ich składu,
4) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu
5) uchwalanie zmian w statucie i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§ 24

1. Zwyczajne walne zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
3. jeżeli Zarząd nie zwoła walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja rewizyjna.
4. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia w formie wybranej przez członków walnego zebrania na miesiąc przed jego rozpoczęciem wszystkich członków Stowarzyszenia.
5. Przy zwoływaniu nadzwyczajnego walnego zebrania termin, o którym mowa w ust.4 może być skrócony do dwóch tygodni.

§ 25
1. Zarząd składa się z 5 członków.
2. Zarząd w składzie:
1) Prezes
2) W-ce prezes
3) 3 członków zarządu
jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie pracą Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi,
5) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) skreślenie z listy członków w przypadku opisanym w § 15 pkt 3 i 17 ust.4

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin

5. Do składania w imieniu Stowarzyszenia Oświadczenia woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilno-prawnym i gospodarczym upoważnienie są: Prezes
i W-ce prezes Stowarzyszenia- łącznie.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z innymi funkcjami we władzach Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
1) Kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
2) Wydawanie opinii i zaleceń w razie uchybień
3) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w celu przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności oraz jej oceny.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, nowych członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, darowizny, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) ofiarność publiczna,
6) inne źródła.
2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową, o której mowa w Rozdziale II Statutu.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich , na zasadach innych , niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 28

1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania członków, podjętej
bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć walne zebranie członków w taki sam sposób jak uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków postanawia
w drodze uchwały cały majątek Stowarzyszenia przekazać innej organizacji zajmującej się statutową pomocą na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży.

 

   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"